Hedgeový fond Slavic Capital, a.s. je určen pouze pro okruh profesionálních a kvalifikovaných investorů v souladu se zákonem č.240/2013 Sb o investičních společnostech a investičních fondech. Definice kvalifikovaného investora je uvedena v §272 ZISIF.

Informace o fondu Slavic Capital a.s. nejsou chápány jako veřejná nabídka investorům, kteří nejsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona 240/2013 Sb.

Pokud chcete získat další informace o hedgeovém fondu Slavic Capital, vyplňte prosím následující údaje:

 

Prohlašuji, že jsem profesionálním nebo kvalifikovaným investorem ve smyslu ustanovení § 272 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Společnost Slavic Capital a.s. spravuje alternativní hedgeový fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu České národní banky nepodléhá ani jejich činnost. Investice do fondu je určena pouze pro okruh profesionálních a kvalifikovaných investorů v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Společnost má oznamovací povinnost v souladu s nařízením EU č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 2011/61/EU AIFMD. Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.