Hedgeový fond Slavic Capital investuje na globálních finančních trzích s cílem dosahovat výnosů akciových trhů s nižšími výkyvy hodnoty portfolia. Kompozice portfolia vychází z dlouhodobých zkušeností a prověřených investičních postupů. Při řízení fondu se využívají kvantitativní a statistické metody.

Získejte studii a další informace o hedgeovém fondu Slavic Capital

Mezi hlavní výhody fondu Slavic Capital patří zejména:

 • unikátní složení portfolia. Na finančním trhu ve střední Evropě neexistuje fond, jehož portfolio by obsahovalo hned několik různých druhů aktiv: akcie, ETF, strukturované produkty, deriváty, mezaninové půjčky, kapitálové účasti v developerských projektech, venture capital investice
 • rozložení kapitálu fondu včetně kapitálu zakladatelů do širokého portfolia finančních instrumentů
 • historicky stabilní výsledky soukromého portfolia, které je už několik let reálně obchodované na soukromém účtu dle dlouhodobé strategie
 • investiční manažeři hedgeového fondu Slavic Capital mají dlouholeté zkušenosti se správou aktiv, absolvovali makléřské zkoušky, zkoušky Chartered Financial Analyst a Financial Risk Manager

RISK MANAGEMENT

Kontrola a řízení rizik investičních aktiv a projektů patří ve fondu Slavic Capital a.s. mezi nejvyšší priority. Tato činnost je postavena na několika pilířích: diverzifikace, hloubkový průzkum možných rizik a využívání zajišťovacích instrumentů. Cílem není minimalizovat rizika na nulu, protože pak bychom nezískávali rizikovou prémii. Fond je zaměřen na získávání rizikové prémie z různých zdrojů. Proto je portfolio sestavené tak, že obsahuje různé dynamické aktiva s nízkou vzájemnou korelací. Takovéto nastavení má značný stabilizační efekt.
Při hloubkovém průzkum možných rizik zkoumáme nejenom tržní rizika, ale také právní a provozní rizika, rizika protistran a likvidity.
Zajišťovací instrumenty využíváme především u takových aktiv, kde by nepříznivý vývoj ceny mohl významně ovlivnit hodnotu portfolia, případně plánované peněžní toky. Z uvedeného vyplývá, že zapojení zajišťovacích nástrojů se dynamický mění. Výjimkou je měnové zajištění do korun, které je aplikované na portfolio téměř neustále a v téměř plné hodnotě portfolia.

VÝBĚR KVALITNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Investujeme do mixu kvalitních firem se silným růstovým potenciálem a do pečlivě vybraných hodnotových firem se stabilními tržbami a cash flow. Do našeho hledáčku se typicky dostávajíspolečnosti, které mají vysokou ziskovou marži, dlouhodobě rostoucí zisk a vysoké ROE (zisk na vlastní kapitál).
Při výběru konkrétních akcií hledáme takové akcie, u kterých je cena relativně nízká vzhledem k jejich vlastní minulosti anebo k porovnatelným podnikům. Pak prakticky levně kupujeme dobré firmy. Ideální je, když dluh sledovaných firem není vysoký, protože v obdobích recese se zadlužené firmy zpravidla dostávají na pokraj krachu. Portfolio máme sestavené především z amerických a západoevropských firem.

Čeho si u analýzy konkrétních společností všímáme?

 • historická stabilita výsledků – pokud jsou jednotlivé ukazatele, jako tržby, zisky, cash flow, marže, zadlužení jako na houpačce, tak jsme velmi opatrní. Provozně nevyrovnaným společnostem se raději vyhýbáme, jelikož u nich se jenom stěží predikuje možný budoucí vývoj. Sledujeme minimálně 5 předchozích účetních období, ale většinou sledujeme posledních 10 let, abychom do analýzy zahrnuli i období krize. Zejména příjmové a ziskové ukazatele musí vykazovat dlouhodobé zlepšování.
 • produktové portfolio musí být dostatečně konkrétní. Investujeme do podniků, které reálně produkují výrobky a služby. O těchto jejich aktivitách lze nalézt informace na jejich internetových stránkách, na odborných i mediálních portálech a celkem často se s nimi setkáváme v běžném životě.
 • při srovnání s jinými firmami ze sektoru by si firma měla dlouhodobě vést nadprůměrně. To je pro nás signál efektivního managementu společnosti.
 • zadluženost by měla stagnovat, případně klesat. Firmy, které rychle zvyšují dluh zejména v období ekonomické expanze, mohou mít v recesi problémy dostát svým závazkům.
 • alespoň malá vyplácená dividenda je pro nás signálem, že management firmy se chce pravidelně dělit s akcionáři o zisky. Nicméně v poslední době firmy často sahají po zpětném odkupu akcií, což má prakticky stejný dopad jako dividenda – společnost vrací část vydělaných peněz investorům.

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

Strukturované produkty obchodované na burzovních nebo mimoburzovních trzích mají výhodu v tom, že s jejich pomocí je možné vytvořit přesně definovaný výnosově-rizikový profil investic. Mimo jiné je při zvolení správných instrumentů možné vydělávat, i když akciové a dluhopisové trhy stagnují, či klesají. Tato charakteristika pak umožňuje výrazně snížit volatilitu portfolia, což pak usnadňuje schopnost predikovat budoucí vývoj.
Strukturované produkty jsou navázané na akcie, dluhopisy, měny či komodity a pomocí finančních derivátů je možné vytvořit takovou strukturu peněžních toků, jakou investoři požadují. Fond Slavic Capital a.s. se zaměřuje především na jednodušší strukturované produkty, kde jsou inherentní náklady nižší. Taktéž je snadnější předpovídat možný vývoj jejich ceny.

Čeho si u analýzy strukturovaných produktů všímáme?

 • dlouhodobě stabilní podkladová aktiva jsou základním pilířem. Tady patří zejména akciové indexy, které mají v dlouhém časovém horizontu silnou tendenci zhodnocovat.
 • emitentem strukturovaného produktu musí být renomovaná banka nebo jiná finanční instituce. U takovýchto institucí lze i při zhoršených podmínkách na finančních trzích očekávat stabilitu a schopnost nadále kótovat ceny strukturovaných produktů.
 • nastavení strukturovaného produktu musí být tak jednoduché, že lze udělat scénáře možného vývoje. Testujeme možné scénáře nejenom při změně ceny, ale i při změně volatility, případně likvidity na finančních trzích.

PRAVIDELNÝ TOK PENĚZ Z KREDITNÍCH TRHŮ

Kreditní trhy patří mezi pilíře finančního systému. Ekonomické subjekty si při realizaci svých záměrů půjčují dluhový kapitál. Tento dluhový kapitál poskytuje i náš fond. Financujeme podnikatelské subjekty, které přináší přidanou hodnotu pro své zákazníky. Při výběru vhodných dluhových projektů postupujeme podobně, jako při výběru investic do kapitálových účastí. Odlišností je zejména struktura samotné investice a z toho vyplývající postavení fondu jako investora.
Kreditní investice jsou typické tím, že cash flow je stabilnější. Úroky jsou vypláceny na pravidelné periodické bázi. Na kreditních trzích se lze také setkat se specializovanými developerskými projekty, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.
Za účelem celkové geografické diverzifikace se fond zaměřuje v této oblasti na nemovitostní developerské projekty, mezaninové úvěry a podnikatelské půjčky ve střední a severní Evropě. U podnikatelských půjček preferujeme exportně orientované výrobní a technologické společnosti s rostoucím tržním podílem.

Čeho si u analýzy konkrétních projektů na kreditních trzích všímáme?

 • reputace a historická úspěšnost podnikatele – především u developerských projektů je důležité, aby subjekt měl za sebou úspěšnou realizaci několika předchozích projektů. U podnikatelských půjček pak sledujeme tržby, zisky a peněžní toky v posledních letech před žádostí o půjčku.
 • důležitým prvkem je zajištění půjčky. Zajištění je často ve formě nemovitosti, přičemž LTV do 70 % je pro nás maximum. Další formy zajištění, jako je osobní směnky či ručitel jsou plusovým faktorem.
 • u financovaných projektů musí být nemalé zapojení vlastního kapitálu dlužníka.
  likvidita na kreditních trzích je z povahy financovaných projektů nižší. Tento problém řešíme ve fondu pomocí vyhledávání projektů s co nejkratší dobou splatností a pak za pomocí účasti fondu na specializovaných kreditních platformách, kde funguje sekundární trh.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Investice do equity účastí na developerských projektech souvisí s aktivitami fondu na kreditní trzích. U equity účastí je potenciální výnos velmi vysoký, nezřídka i více než 20 %. Development posouvá ekonomické hranice společnosti dále, ale vzhledem k vyššímu počtu neznámých proměnných není tato činnost vhodná pro každého. Kvalitní a zkušený management je tady extrémně důležitý. Vzhledem k nízké likviditě tvoří toto aktivum jenom malou část portfolia fondu.

Čeho si u analýzy konkrétních developerských projektů všímáme?

 • reputace a historická úspěšnost developera – subjekt musí mít za sebou úspěšnou a prokazatelnou realizaci několika předchozích projektů.
 • u financovaných projektů musí být nemalé zapojení vlastního kapitálu developera.
 • strategie prodeje projektu musí být známá a pevně definovaná už při kapitálovém vstupu do projektu.
 • projekt musí mít časový horizont do 5 let.

MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ

Výkyvy na měnových trzích mohou být významné a především jsou značně nepředvídatelné. To zvyšuje riziko pro investory. Naštěstí existuje řada nástrojů pro měnové zajištění. Výpočty společnosti The Boston Company ukazují, že volatilita výnosů investice do měnově nezajištěného indexu MSCI EAFE (mezinárodní akcie bez USA) byla od roku 1971 do poloviny roku 2015 více než 17 %. S plným měnovým zajištěním byla volatilita MSCI EAFE méně než 15 %.
Fond Slavic Capital snižuje riziko měnových pohybů za pomocí různých zajišťovacích instrumentů. Jelikož účetní měnou fondu je česká koruna, tak zajišťujeme měnové pozice do korun. Mezi nejvyužívanější instrumenty patří forwardy, swapy a měnové opce. Při výběru protistran klademe důraz na bonitu, silné finanční zázemí a cenové podmínky sjednávaných zajišťovacích instrumentů.

Aktivně sledujeme mezibankovní náklady na měnové zajištění. Pokud jsou nepřiměřeně vysoké, tak fond dynamicky přizpůsobí své pozice tak, aby náklady spojené s měnovým zajištěním minimalizoval.

Získejte studii a další informace o hedgeovém fondu Slavic Capital