Kontrola a řízení rizik investičních aktiv a projektů patří ve fondu Slavic Capital a.s. mezi nejvyšší priority. Tato činnost je postavena na několika pilířích: diverzifikace, hloubkový průzkum možných rizik a využívání zajišťovacích instrumentů. Cílem není minimalizovat rizika na nulu, protože pak bychom nezískávali rizikovou prémii. Fond je zaměřen na získávání rizikové prémie z různých zdrojů. Proto je portfolio sestavené tak, že obsahuje různé dynamické aktiva s nízkou vzájemnou korelací. Takovéto nastavení má značný stabilizační efekt.

Při hloubkovém průzkum možných rizik zkoumáme nejenom tržní rizika, ale také právní a provozní rizika, rizika protistran a likvidity.

Zajišťovací instrumenty využíváme především u takových aktiv, kde by nepříznivý vývoj ceny mohl významně ovlivnit hodnotu portfolia, případně plánované peněžní toky. Z uvedeného vyplývá, že zapojení zajišťovacích nástrojů se dynamický mění. Výjimkou je měnové zajištění do korun, které je aplikované na portfolio téměř neustále a v téměř plné hodnotě portfolia.

 

Podívejte se na další strategie Slavic Capital.